ACB

Wat wij bieden

Coaching, Ambulante begeleiding, Psycho educatie, Dagbesteding voor kinderen vanaf 6 jaar en (jong)volwassenen in de regio Noord-Holland-Noord.

 

Coaching

Wij bieden ondersteuning op elk levensgebied, op het moment dat iemand dit nodig heeft, hetzij in de thuissituatie, op school, op het werk, een verhuizing, een overlijden enz. Eigenlijk bij elke nieuwe, soms spannende, situatie.
Wij bieden handvatten en samen met onze cliënten zorgen wij voor overzicht en structuur.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding
‘De Opstap’

Heb jij nog niet echt een idee over wat jij zou willen bereiken, waar jou interesses en kwaliteiten nou eigenlijk liggen?
Binnen onze dagbesteding krijg jij de ruimte om samen met onze medewerkers d.m.v. het aanbieden van verschillende activiteiten, op zoek te gaan naar hoe jouw toekomst er voor jou uit zou kunnen zien.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding richt zich niet enkel op de cliënt met autisme, maar ook op het systeem eromheen. Begeleiding wordt tevens breed ingezet.

Psycho educatie

Psycho-educatie draagt bij aan het vergroten van het inzicht, en de acceptatie rondom het autisme. Psycho-educatie wordt bij voorkeur 1-op-1 geboden.

Het traject:

Na aanmelding via de site, nemen wij binnen één week telefonisch contact op en plannen we het eerste kennismakingsgesprek in.
Na het eerste kennismaking gesprek, zullen we met de cliënt en zijn systeem beoordelen of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Zo niet: dan zullen wij adviseren welke alternatieve vorm van hulpverlening raadzaam is.
Is ACB wel de juiste plek, dan starten we het traject als volgt:

Binnen twee weken na het eerste kennismaking gesprek vindt er een intakegesprek plaats.
Het traject: Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op wie de cliënt is, en wat de hulpvraag is.
Ook zal met behulp van een intake formulier gekeken worden naar o.a. diagnostiek en eerdere trajecten binnen de hulpverlening.
Het systeem wordt vanaf het eerste moment actief betrokken bij het proces. Om goed van start te kunnen gaan is het noodzakelijk dat wij een helder beeld krijgen van wie de cliënt is en op welke manier wij het beste de ondersteuning kunnen bieden.


Vervolgens gebruiken wij de eerste 2 à 3 maanden voor beeld en -dossiervorming.
Tevens wordt er binnen zes weken een concept begeleidingsplan opgesteld.
Na drie maanden zal er een concreet begeleidingsplan besproken worden met jou en je systeem.
Op basis hiervan zal het traject zich vervolgen. Ook kunnen wij in de eerste maanden, mocht dit nodig zijn, hulp bieden bij het aanvragen van een PGB.

Hoe gaat observatie in zijn werk:

In overleg met cliënt en eventuele huisgenoten komen we na de intake voor een periode van twee maanden minimaal 1x per week langs om een beeld te vormen en te kijken waar de begeleiding zich op zal enten.
We kiezen voor hetgeen het beste bij cliënt en thuissituatie past.
Dit is altijd in overleg.
Tijdens deze observatieperiode hebben we elke week een overleg met cliënt en systeem.

Na twee maanden wordt de observatieperiode afgesloten en worden de bevindingen tijdens de evaluatie samen met cliënt, eventueel ouders/verzorgers en coach geëvalueerd.
Na het evaluatiegesprek wordt het begeleidingsplan definitief gemaakt, daarna kan de ambulante begeleiding volgens de doelen van start gaan.
Naast de ambulante begeleiding is er 1x per maand een gesprek met cliënt, ouders/verzorgers, je coach en de psycholoog.
Na 1 jaar zal er op basis van het afgelopen jaar geëvalueerd worden met
alle betrokkenen.
Er wordt gekeken in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn en ook wordt er bekeken of de coaching moet worden voortgezet.

Psycho educatie:

De training psycho-educatie autisme is bedoeld voor mensen bij wie een diagnose is gesteld in het autismespectrum.
Deze training helpt de cliënt de diagnose bij zichzelf te herkennen en te onderkennen. Acceptatie en onderkenning zijn niet gemakkelijk, maar een reëel zelfbeeld is wel van groot belang om in de toekomst te weten wat wel en niet haalbaar is. Genezen is niet mogelijk, hanteerbaar maken wel.
Door de training leert de cliënt en ook de omgeving, met anderen over autisme te praten, dit kan heel goed helpen om meer begrip voor de situatie te creëren en de kwaliteiten van de desbetreffende persoon verder te ontwikkelen.

ACB ‘De Opstap’

(re) integratie traject compleet pakket:

Werkgevers, in o.a. de bouw, ICT en elektrotechniek, hebben moeite met het invullen van vacatures. Onze cliënten willen graag werken en leren, maar vallen veelal buiten de boot. Zij kunnen niet meekomen in het ‘passend’ regulier onderwijs en werkgevers nemen daarnaast niet graag het risico een wajonger aan te nemen. Dit terwijl het voor een werkgever juist ook voordelen kan geven.

 

ACB – De opstap, biedt gespecialiseerde ondersteuning bij het volgen van een (online) opleiding en het voorbereiden op een stage plek d.m.v. het creëren van een bedrijfssituatie binnen de dagbesteding. Wij ondersteunen onze cliënten op de stage en/of werkplek en adviseren en ondersteunen daarnaast de werkgever. Dit doen wij zolang als nodig is voor de betreffende cliënt en werkgever.

 

In februari 2019 is ACB met een uniek concept in de gemeente Hollands Kroon gestart:

Namelijk een compleet (re) integratie pakket voor mensen met autisme vanaf 16 jaar.

Zo bieden wij:

– Een studie ruimte:

 

Waar jongeren met ASS, die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het regulier- of speciaal onderwijs, een plek vinden om in hun eigen tempo en niveau, d.m.v. digitaal onderwijs (b.v. Ivio@school*), deelcertificaten kunnen behalen, re-integreren in het onderwijs of een opleiding volledig af kunnen ronden tot een diploma.
Onze ondersteuning is hierbij gericht op het plannen en organiseren van het schoolwerk en het aanleren van sociale vaardigheden binnen een (kleine) schoolse setting. Onze groepen bestaan uit maximaal 6 deelnemers per dagdeel.

*Ivio@school, onderdeel wereldschool, gericht op afstand onderwijs aan zorgleerlingen

 

– Een creatieve ruimte:

Ben je al heel tevreden en alleen op zoek naar een leuke en zinvolle dag invulling, ook dan kan je bij ACB terecht, wij bieden verschillende creatieve activiteiten, zoals schilderen, handwerken, tekenen, houtbranden e.d.
Daarnaast hebben wij de beschikking over een zaag ruimte, wanneer je interesse hebt in de houtbewerking, zoals b.v. het maken van meubeltjes.